Fabrikanten

 
 
 
 
 

Oud maar dan nieuw

 
 
 
 
 

Gastenboek

 
 
 
 
 
coco
kom net hier binnenvallen, inderdaad een...
sebastiaan
Vandaag mijn "nieuwe" nokia 8210 ontvangen!...
Lees alle berichten
Plaats een bericht
 
Print deze pagina: Print deze pagina:

  Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Retromobile.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Retromobile.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Retromobile.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Retromobile.nl zijn vrijblijvend en Retromobile.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Retromobile.nl. Retromobile.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Retromobile.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen de Benelux betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten de Benelux betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Retromobile.nl.

3.4 Na afloop van iedere aankoop wordt automatisch door Retromobile.nl een e-mail verzonden met daarin alle betaling gegevens, mocht u deze niet hebben ontvangen binnen 24 uur dient u Retromobile.nl een e-mail te sturen zodat Retromobile.nl u alsnog alle gegevens kan doormailen.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning (na overschijding van de betalingstermijn) door Retromobile.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Retromobile.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van Retromobile.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Retromobile.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Retromobile.nl.

3.8 Alle bestellingen onder rembours dienen contant afgerekend te worden bij ontvangst (let op: geen pin). Mocht een bestelling niet (schriftelijk of per e-mail) binnen 7 dagen worden geannuleerd, dan is de overeenkomst bindend. Dit gaat ook op als een rembours zending niet wordt afgehaald of geweigerd zonder bericht binnen de wettelijke bedenktijd (er is hier dan sprake van verzuim: artikel 7: 10 lid 2 BW). De gemaakte rembours en verzendkosten (geleverde dienst) dienen in alle gevallen te worden voldaan. Ook als een bestelling onder rembours wel binnen de bedenktijd wordt geannuleerd.

3.9 Indien een bestelling wordt verzonden vanuit Nederlandse voorraad (levertijd 1 werkdag), dan zal de bestelling zonder bijkomende kosten worden geleverd.

3.10 Indien een bestelling wordt verzonden vanuit 'niet-EU' voorraad, dan komen de bijkomende kosten zoals inklaringskosten en belastingen bij invoer, ten alle tijden,  volledig voor rekening van de koper. Aangezien Retromobile.nl een zo groot mogelijk assortiment willen aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs, zijn wij genoodzaakt om een deel van ons assortiment direct vanaf onze leverancier te laten verzenden. Dit wordt door ons aangegeven met de levertijd van 5 - 15 werkdagen. Onder elk product waar dit van toepassing is, staat dit vermeld onder de bestel button. Op deze manier profiteerd u dus altijd van de meest actuele en laagste prijzen.
De bijkomende kosten zijn vooraf nooit volledig vast te stellen, deze zijn afhankelijk van de expediteur waarmee het pakket wordt verzonden, de aanschaf waarde en het land van aankomst, u kunt dus vooraf bij de douane nagaan welke tarieven van toepassing zijn op het invoeren van uw bestelling. Retromobile.nl verkoopt deze producten conform Nederlandse wetgeving met een 0%BTW tarief. 

Click hier voor meer informatie; 
 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Retromobile.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Een aankoop kan kostenloos geannuleerd worden als de leveringstermijn met meer dan 20 werkdagen overschreden wordt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De verzendkosten voor het aangetekend verzenden binnen Nederland bedragen € 6,95, uw zending is dan niet verzekerd, echter moet er wel worden getekend voor ontvangst. Wilt u de zending verzekerd laten verzenden binnen Nederland, dan bedragen de verzendkosten € 9,95. U zending is dan verzekerd tot een bedragen van € 500,00. Verzending onder rembours is tevens mogelijk, de kosten voor verzenden onder rembours bedragen € 15,95. Hogere verzekeringen zijn tevens mogelijk, indien gewest kunt u ons een email sturen zodat wij u hier verder bij kunnen helpen.

4.4 Retromobile.nl verzend al haar producten ook buiten Nederland, zo verzenden bij binnen België voor € 9,95 (standaard pakket) of € 14,95 (verzekerd),  en € 2,95 voor brievenbuspost zendingen. Verzendkosten buiten de Benelux zijn op aanvraag verkrijgbaar. Rembours zendingen zijn enkel mogelijk binnen Nederland en Belgie.

4.5 De levertijd van onze producten hangt af van verschillende factoren, voor de meest actuele status van uw zending kunt u inloggen op Retromobile.nl en uw zending bekijken in uw account.

4.6 Mocht uw bestelling na verzending niet binnen 4 dagen zijn aangekomen (EU landen; 10 dagen), stuur ons dan een e-mail zodat wij kunnen kijken waar uw zending zich bevindt.

4.7 Let op; Mocht een zending niet binnen 5 dagen na bestelling aankomen, geef ons hier dan een bericht van zodat wij tijdig een onderzoek kunnen instellen. Indien bij brievenbuspost binnen 5 dagen na bestelling geen bericht is gegeven, nemen wij aan dat de bestelling in goede orde is ontvangen.

4.8 Onverzekerd verzenden (brievenbuspost) is in alle gevallen op eigen risico. Brievenbuspost is namelijk niet te traceren waardoor wij geen inkijk hebben op het verzendproces en er geen mogelijkheid is voor het bewijs van verzending. U kunt enkel op verzoek gebruik maken van brievenbuspost. Maak gebruik van aangetekend of verzekerd verzenden indien u dit risico niet wenst te dragen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Retromobile.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en Industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Retromobile.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Retromobile.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Retromobile.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Retromobile.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product geheel onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Retromobile.nl producten aan de afnemer levert, is Retromobile.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Retromobile.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 3 (drie) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Retromobile.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Retromobile.nl in behandeling te worden genomen.
8.2 
Op al onze producten zit garantie. De garantietermijn zal duidelijk op de factuur worden aangegeven of staat in de aanbieding zelf op Retromobile.nl vermeld. Deze werkt als volgt; Als een product defect is ontvangen kan deze worden omgeruild voor een nieuw exemplaar of worden gerepareerd. Let op; dit defect moet wel eerst door Retromobile.nl zijn geconstateerd. Er kunnen geen toezeggingen worden gedaan m.b.t. vervanging of reparatie voordat een product aan Retromobile.nl is geretourneerd. Indien het toestel reeds in gebruik is geweest, kan er door Retromobile.nl voor worden gekozen deze te vervangen voor een geheel gelijkend exemplaar. De verzendkosten van het terugzenden zijn voor de koper, de verzendkosten van het nieuwe exemplaar nemen wij op onze rekening.

8.3 Een garantie wordt altijd zo spoedig mogelijk behandeld. Vaak kan het product (of vervangende product) al binnen enkele werkdagen worden opgestuurd. Echter vergen specifieke problemen soms meer tijd. Ook kan het zijn dat een te vervangen product niet op voorraad is. Een garantie aanvraag zal echter altijd binnen 30 werkdagen worden afgehandeld.

8.4  Als een object wel aan de omschrijving voldoet en dus niet defect is (maar bijvoorbeeld niet aan uw verwachtingen voldoet) is het omruilen voor een ander object bespreekbaar. Echter zijn dan alle verzendkosten voor de koper. Wij leveren namelijk altijd exact het product dat wordt weergegeven in onze aanbieding, bent u het hier niet mee eens dan kunt u ons een e-mail sturen, wij staan altijd open voor opmerkingen of vragen.

8.5 Indien wijzigingen in de software van het toestel zijn aangebracht, kan Retromobile.nl een garantie aanvraag weigeren of kosten in rekening brengen. Dit gaat tevens op voor toestellen die door Retromobile.nl geunlocked of  door Cydia simlockvrij gemaakt zijn (dit gaat op voor Apple iPhone toestellen). Indien een simlock door wijzigingen in de software wordt hersteld, worden kosten in rekening gebracht om deze opnieuw te verwijderen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Retromobile.nl, dan wel tussen Retromobile.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Retromobile.nl, is Retromobile.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Retromobile.nl.

9.2 Alle communicatie in Nederlands of Engels. All communication in English or Dutch.

 

Artikel 10. Refurbished

10.1 Op Retromobile.nl zijn zowel toestellen te koop die geheel nieuw in doos worden geleverd. Maar wij maken het tevens mogelijk om toestellen aan te schaffen die niet meer bij de reguliere aanbieder te verkrijgen zijn. Deze toestellen kopen wij in uit old stock of uit revisie.

Refurbished of gereviseerde mobiele telefoons zijn voortgekomen uit telefoons die ooit zijn gebruikt, ingezameld, en gereviseerd. Maar wat wordt er nu precies met zo`n mobieltje gedaan? De refurbished telefoons welke u in deze winkel aantreft zijn fabrieksmatig gereviseerd. De toestellen zijn na binnenkomst volledig gestript, tot op het kale moederbord. Dit moederbord (printplaat) is hierna doorgemeten, en grondig gereinigd. Vervolgens wordt dit moederbord voorzien van nieuwe originele software. Dit is altijd een recente software versie die is uitgebracht voor het betreffende model, en altijd Nederlandse software tenzij anders staat aangegeven. Nadat dit allemaal is gebeurd wordt het toestel opnieuw opgebouwd. Dit wordt gedaan met originele merkproducten

Nu het toestel weer is opgebouwd wordt deze nogmaals doorgemeten, en getest op de basisfuncties. Indien deze alle tests heeft doorstaan wordt een nieuwe accu en oplader bijgevoegd en wordt de telefoon in een nieuwe full colour doos weer in omloop gebracht.

Deze refurbished telefoons zijn niet van nieuw te onderscheiden. Daardoor worden deze vaak door andere aanbieders als zijnde nieuw verkocht. Tevens zijn de toestellen die Retromobile.nl uit revisie inkoopt nergens meer fabrieks af nieuw verkrijgbaar. Wij maken het dus op deze manier alsnog mogelijk deze toestellen aan te bieden.

10.2 Op refurbished telefoons is nooit fabrieksgarantie van toepassing. De garantie die u ontvangt op een refurbished telefoon is garantie die wordt verstrekt door de aanbieder. U kunt hiermee alleen bij de aanbieder terecht in geval van een probleem met het product.
10.3 Aangezien Retromobile.nl sommige toestellen zowel gereviseerd als nieuw verkoopt, kunt u van te voren vragen of het bovenstaande van toepassing is op het product waar u interesse in heeft.

 

Artikel 11. Overeenkomst ontbinden

11.1 De bestelling kan enkel kostenloos worden geannuleerd binnen de bedenktijd van 14 dagen, deze gaat in op het moment dat de bestelling is afgeleverd. Een bestelling moet dan in alle gevallen en in absoluut ongebruikte staat conform onze RMA procedure na kennisgeving worden geretourneerd, dit is de verantwoordelijkheid van de klant, wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor schade die veroorzaakt is door een retourzending. Een GSM toestel en / of accessoires die retour worden gezonden dienen om hygiënische redenen ten alle tijden voorzien te zijn van nooit eerder verwijderde bescherm folies. De folies van de verpakking mogen wel verwijderd worden zodat een product kan worden bekeken / aan worden gezet ("Je kunt alleen aanspraak maken op de bedenktijd als je het product ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking kunt teruggeven of -sturen. Je mag het product wel uit de verpakking halen om het te bekijken" bron: Consumentenbond.nl) Indien een verzoek buiten de bedenktijd is ontvangen gaat onderstaande regeling (annulering buiten bedenktijd) in werking.

 

11.2 Buiten de bedenktijd is annuleren bespreekbaar. De kosten die hier aan verbonden zijn bedragen 5,00 - 50,00 euro per product (afhankelijk van de aankoopprijs) vermeerderd met de gemaakte verzendkosten. Voor een annulering buiten de bedenktijd wordt de actuele winkelprijs aangehouden bij een vergoeding. Een aankoop kunt u enkel retourneren mits deze geheel ongebruikt is. Gebruikte producten kunnen niet worden aangenomen. Retromobile.nl heeft buiten de wettelijke bedenktijd altijd het recht om een aanvraag tot ontbinding te weigeren.

 

Kosten overzicht;

aankopen van 15,00 euro of minder - 5,00 euro

aankopen van 15,00 - 30,00 euro - 12,50 euro

aankopen van 30,00 - 50,00 euro - 17,50 euro

aankopen van 50,00 - 100,00 euro - 22,50 euro

aankopen van 100,00 - 150,00 euro - 27,50 euro

aankopen van 150,00 - 200,00 euro - 32,50 euro

aankopen van 200,00 - 300,00 euro - 40,00 euro

aankopen van 300,00 euro of meer - 50,00 euro

 

11.3 Een aankoop kan kostenloos geannuleerd worden als de leveringstermijn met meer dan 20 werkdagen overschreden wordt.

11.4 U kunt de aankoop mits deze geheel ongebruikt is tevens retourneren en uw volledige aankoopbedrag (m.u.v. de verzendkosten) terugkrijgen in de vorm van een winkeltegoed.

11.5 Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan zal het aankoopbedrag m.u.v. de gemaakte verzendkosten worden geretourneerd op de rekening van de koper binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 30 dagen.

11.6 Bestellingen die verzonden worden onder rembours kunnen ook binnen de bedenktijd van 14 dagen worden geannuleerd. Echter dienen altijd de kosten voor verzending onder rembours (15.95 euro) te worden voldaan. Mocht een bestelling niet (schriftelijk of per e-mail) binnen deze 14 dagen worden geannuleerd, dan is de overeenkomst bindend. Dit gaat ook op als een rembours zending niet wordt afgehaald of geweigerd zonder bericht binnen de bedenktijd (er is hier dan sprake van verzuim: artikel 7: 10 lid 2 BW). Het retourneren van een bestelling onder rembours is altijd geheel voor eigen risico, er is namelijk bij elke bestelling onder rembours op www.Retromobile.nl sprake van koop met eigendomsvoorbehoud (artikel 7: 9 lid 3 BW).

11.7 Indien een bestelling is geplaats, behouden wij ons het recht deze per direct te verzenden om het verloop van de transactie te bespoedigen. Indien u een bestelling wilt annuleren, verzoeken wij u dit de zelfde werkdag te doen voor 16:00 zodat het pakket niet aan geboden te worden aan onze transporteur.

11.8 Let op: Indien een aankoop wordt ontbonden worden gemaakte handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen niet vergoed.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Retromobile.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk/email mee te delen en zulks zonder dat Retromobile.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Retromobile.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 13. Diversen

13.1 Indien u aan Retromobile.nl schriftelijk/email opgave doet van een adres, is Retromobile.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Retromobile.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Retromobile.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Retromobile.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien eenn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Retromobile.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Retromobile.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 Retromobile.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Doorgaan